Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
HƯỚNG DẪN
 
 
Quy định quyền sở hữu và thông tin cá nhân

Quyền sở hữu

Khi các thành viên đăng tải thông tin lên Khám phá Huế thì Khám phá Huế coi các thành viên đã đồng ý trao cho Khám phá Huế quyền sao chép, quảng bá rộng rãi, phân phối, dịch thuật và những bản quyền mang tính pháp lý liên quan đến nội dung thông tin đó.

Khám phá Huế hoặc các cá nhân, pháp nhân được sự đồng ý của Khám phá Huế có thể cung cấp những thông tin của các thành viên sang những website, ấn phẩm thông tin khác. Trong trường hợp đó thông tin có thể được tóm tắt, lược bỏ một phần, hoặc ghép với các bài viết hình ảnh khác. Khám phá Huế luôn sử dụng thông tin đăng tải của các thành viên một cách thận trọng nhất, tuy nhiên nếu việc sử dụng thông tin gây ảnh hưởng hay xâm hại đến quyền lợi của thành viên đăng thông tin, xin hãy liên lạc với Khám phá Huế.

Khám phá Huế không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các thông tin trên website Khám phá Huế khi không có sự đồng ý của Khám phá Huế.

Thông tin cá nhân

Khám phá Huế thực hiện việc sử dụng thông tin cá nhân mà Khám phá Huế thu thập được từ thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

Khi cung cấp dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân, thành viên đồng ý và xác nhận rằng Khám phá Huế có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba và đương nhiên thành viên chấp nhận việc tiết lộ đó. Tuy nhiên, trong cam kết của Khám phá Huế (không phải là nghĩa vụ), mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ bí mật tối đa trừ các trường hợp tiết lộ theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu sử dụng thông tin của Khám phá Huế.

 

Dành cho quảng cáo