Liên hệ

Địa chỉ:

Số 6 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Số điện thoại:

(84-234) 3 823 077 nhánh số 21

Email:

khamphahue@huecit.vn

Facebook:

FB/khamphahue.com.vn