Phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030”
05/04/2022 6:06:48 CH
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 724/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về Phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030”.

Theo đó, Sở Du lịch được giao chủ động triển khai, lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện xây dựng Đề án theo qui định hiện hành.Sau khi Đề cương Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng Đề án đúng quy định; Giao Sở Tài chính tham mưu phân bổ nguồn vốn để thực hiện xây dựng Đề án.

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành Đề án và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/11/2022.

Đề cương bao gồm các nội dung chính như: sự cần thiết, thực trạng, quy mô và các nhóm giải pháp thực hiện, cách thức triển khai...

Hoạt động nhằm thiết thực thực hiện Chương trình hành động số 306/CTr-UBND, ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định phê duyệt cương "Đề án Phát triển du lịch nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030” ()
2 Đề cương Đề án ()
Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]
Về đầu trang