menu_open
Lãnh đạo tỉnh làm việc trực tuyến với chuyên gia Hàn Quốc về triển khai dự án Làng hòa bình tại Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:
Buổi làm việc được kết nối trực tuyến
Chiều ngày 17/11, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc trực tuyến với nhóm chuyên gia Hàn Quốc (KOICA) về dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP). Buổi làm việc có sự tham gia của các sở, ngành liên quan và UBND huyện A Lưới.
Buổi làm việc được kết nối trực tuyến

Dự án KVPVP được triển khai từ năm 2022-2026 với tổng mức đầu tư 33 triệu USD, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) là 25 triệu USD và vốn đối ứng của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) (bằng hiện vật có sẵn) là 8 triệu USD. Dự án được thiết kế gồm 4 hợp phần: (1) Rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực; (2,3,4) Hỗ trợ nạn nhân, Giáo dục nguy cơ bom mìn, Hỗ trợ sinh kế gắn với phát triển bền vững và chống biến đối khí hậu tại ba tỉnh Thừa Thiên Huế; Quảng Ngãi và Bình Định. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động dự án sẽ tập trung triển khai tại Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án KVPVP đã được Chính phủ Hàn Quốc phê duyệt và UBND tỉnh đã giao UBND huyện A Lưới là cơ quan đầu mối phối hợp với VNMAC và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đồng thời là chủ dự án hợp phần triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, nhóm chuyên gia Hàn Quốc đã trao đổi các vấn đề liên quan đến các loại thiên tai và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; kế hoạch sử dụng đất đối với những vùng sẽ được rà phá bom mìn; thứ tự ưu tiên phát triển vùng; các sản phẩm nông nghiệp khả thi cho việc xây dựng chuỗi giá trị; các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn.  

Sau khi đánh giá các phương án thủ tục phê duyệt dự án, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chọn phương án phê duyệt dự án theo mô hình 04 tiểu dự án riêng biệt, bao gồm 01 tiểu dự án về Hợp phần Rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực do VNMAC làm chủ dự án, 03 tiểu dự án do ba địa phương làm chủ dự án để thực hiện các hợp phần hỗ trợ và phát triển. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình giao Giao UBND huyện A Lưới là đơn vị chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ  quan liên quan tổng hợp thông tin về diện tích cụ thể cần khảo sát kỹ thuật/rà phá tại địa bàn huyện A Lưới; bổ sung hạng mục giáo dục nguy cơ bom mìn; và bổ sung dự toán cho các hạng mục thuộc hợp phần phát triển.