menu_open
Huế - một điểm đến 8 di sản
Xem cỡ chữ:
Thừa Thiên Huế là tỉnh thành duy nhất của Việt Nam sở hữu 8 Di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới và di sản khu vực, trong đó có 6 di sản của riêng Huế, bao gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016) và Cửu Đỉnh (2024). Bên cạnh đó, Huế cũng đồng sở hữu 2 di sản chung với các địa phương khác, là di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (2016) và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ (2017).