menu_open
Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
12/05/2023 4:28:14 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc sách tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vừa được tổ chức ngày ngày 21/4 tại Quốc Tử Giám, Huế
Ngày 9/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.
Đọc sách tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vừa được tổ chức ngày ngày 21/4 tại Quốc Tử Giám, Huế

Kế hoạch nhằm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; qua đó phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc những năm trước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác để tiếp cận nhiều hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và kỹ năng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu vùng xa.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Bổ sung tài nguyên thông tin thư viện cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh, các loại hình thư viện khác và các không gian đọc cơ sở thông qua nguồn biếu, tặng, luân chuyển từ Thư viện Tổng hợp tỉnh và các nguồn tài nguyên thông tin hợp pháp khác; Tăng cường bổ sung tài nguyên thông tin kho luân chuyển phục vụ ở cơ sở; Bố trí, xây dựng và cải tạo không gian đọc sách thân thiện, phù hợp với người sử dụng; Triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” trong hệ thống thư viện; Thực hiện đồng bộ quản lý và khai thác tài nguyên thông tin thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm quản trị thư viện Openbiblio là cơ sở nền tảng để tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung bằng phần mềm chuyên dụng kết nối liên thông giữa hệ thống thư viện cấp huyện, thị xã đến tỉnh thành và quốc gia tiến tới triển khai thực hiện chuyển đổi số trong thư viện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút người đọc đến với thư viện; đồng thời, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc của thư viện để tiếp cận nhiều hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc…

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 ()
Khám phá Huế tổng hợp