menu_open
Triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia
06/06/2024 2:31:58 CH
Xem cỡ chữ:
Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 16/5, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn 1901/BTTTT-VCL gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia.
Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công văn nêu, ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 (sau đây gọi tắt Quyết định số 142/QĐ-TTg). Để việc triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg được đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030, chi tiết tại các Phụ lục kèm theo ở cuối tin này. Căn cứ trên cơ sở khung hướng dẫn này, tùy theo điều kiện, đặc thù và tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương, đề nghị Quý Cơ quan chi tiết hóa và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai cho phù hợp.

Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, căn cứ theo nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg nhanh chóng tổ chức thực hiện Chiến lược, công bố danh mục dữ liệu mở, dữ liệu lớn của ngành, lĩnh vực và phối hợp các địa phương phát triển dữ liệu mở, dữ liệu lớn của ngành, lĩnh vực mình; xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu của riêng bộ, ngành, hoặc lồng ghép các nội dung về chiến lược phát triển dữ liệu trong các đề án, kế hoạch về chuyển đổi số hằng năm của bộ, ngành để thực hiện đồng bộ với Chiến lược dữ liệu quốc gia; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp.

Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương để quyết định việc xây dựng và ban hành riêng Kế hoạch/Chiến lược triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển dữ liệu trong các chiến lược, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số hằng năm của tỉnh, thành phố trên cơ sở chi tiết hóa các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược dữ liệu quốc gia, đồng bộ với kế hoạch phát triển dữ liệu công bố của các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực và phù hợp với điều kiện, nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp.

File đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục 1 hướng dẫn các Bộ, ngành ()
2 Phụ lục 2 hướng dẫn các tỉnh, thành phố ()
3 Phụ lục 3 hướng dẫn xây dựng chiến lược dữ liệu của địa phương ()
Khám phá Huế tổng hợp
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>