menu_open
Ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh
26/06/2023 5:09:52 CH
Xem cỡ chữ:

Theo đó, các cấp, các ngành tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" hàng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung hướng về cơ sở, ấp (khu phố), khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trực tiếp tham gia, góp phần xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Các cấp, các ngành cần tổ chức các hoạt động tiến tới "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương, đơn vị; xây dựng mới và tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp xã hội trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vận dụng đa dạng các hình thức phương pháp thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương; gắn kết với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, thăm hỏi động viên, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các mô hình dân vận khéo trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, các hoạt động tình nghĩa nhằm tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng Công an nhân dân góp phần xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" cho phù hợp nhưng phải đảm bảo phần lễ và phần hội theo quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương.

Nội dung của phần lễ nêu bật vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tiếp theo. Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các cấp, các ngành tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" từ ngày 01/7 đến ngày 19/8 hàng năm.

-----

Dưới đây là file đính kèm toàn bộ Kế hoạch số 87/KH-BCĐ về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" hàng năm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 87/KH-BCĐ về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" hàng năm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. ()
Khám phá Huế tổng hợp