menu_open
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
18/12/2023 4:01:36 CH
Xem cỡ chữ:
Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Công đoàn Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi các tổ chức Công đoàn trực thuộc hướng dẫn về việc tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 1-3.12.2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước. 
Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng đại hội. Để công tác tuyên truyền về Đại hội được lan tỏa sâu rộng theo chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL đề nghị các công đoàn trực thuộc tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị theo Hướng dẫn số 30/HD-CĐBVHTTDL ngày 20.11.2023 của Công đoàn Bộ VHTTDL về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổ chức trang trí, tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Thời gian treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 24.11.2023 đến hết ngày 10.12.2023.

Theo Hướng dẫn số 30/HD-CĐBVHTTDL của Công đoàn Bộ VHTTDL về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, về mục đích, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội. 

Phối hợp với Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần vào phong trào CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

Về yêu cầu tuyên truyền, Công đoàn Bộ VHTTDL đề nghị các tổ chức công đoàn trực thuộc bám sát Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành để tổ chức thực hiện tuyên truyền đúng nội dung, định hướng với các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả; rà soát thông tin, kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội. 

Tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền mạnh ở cơ sở, các địa điểm công cộng; đảm bảo mọi nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa.

Về nội dung tuyên truyền, cần tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.01.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/.12.2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất là 5 năm vừa qua; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, giới thiệu những kết quả nổi bật triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong các cấp công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả, những gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, công nhân, viên chức lao động giỏi, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.

Cần nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; quá trình triển khai và kết quả lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trong đó tập trung vào các nội dung: Báo cáo chính trị; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, người lao động với Đảng, nhà nước. Kết quả đại hội công đoàn các cấp; diễn biến, kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức người lao động nhiệm kỳ 2023-2028.

Về hình thức tuyên truyền, Công đoàn Bộ VHTTDL yêu cầu tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

Tuyên truyền trên hệ thống tải khoản mạng xã hội do các cấp công đoàn quản trị, vận hành; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích, phướn... tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như: thăm, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát động các chương trình, hoạt động thi đua tham mưu, nghiên cứu, lao động, sản xuất, công tác gắn biển công trình; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Bộ VHTTDL đề nghị các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Chia sẻ đường link truyền hình trực tiếp phiên khai mạc trọng thể Đại hội trên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan đơn vị, đồng thời thông báo đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động theo dõi. Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đến các cấp công đoàn và đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức tốt việc nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, CBCCVCLĐ trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội. Căn cứ theo điều kiện thực tế để tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>