Thừa Thiên Huế phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021
05/06/2021 10:35:51 SA
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”- 26/6/2021, ngày 28/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021).

Kế hoạch nhằm tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma túy", “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn. Phát hiện và kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo đó, Kế hoạch đã triển khai phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng hành động.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Từngày 01/6/2021 -30/6/2021) ()
Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]
Về đầu trang