menu_open
Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:

Ngày 12/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH – UBND về truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích: a) Tiếp tục triển khai sâu rộng, toàn diện, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; b) Tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC,VC, NLĐ) và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kế hoạch nêu ra 7 giải pháp để thúc đẩy truyền thông:

1. Về cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân

2. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

4. Mở rộng và tăng cường công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, cơ sở giáo dục, nơi làm việc, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em

5. Triển khai áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp

6. Nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có hiệu quả

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác truyền thông về bình đẳng giới

Căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép triển khai thực hiện trước ngày 31/01/2024; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (trước ngày 05/12/2024) thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/12/2024.

Tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ()
Các bài khác
    << < 1 2 > >>