menu_open
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:
Ngày 04/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 4375/UBND-NN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024.

Ngày 04/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 4375/UBND-NN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024. 

Chủ đề: Tuần lễ Quốc gia năm 2024: “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5 năm 2024. Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh. 

Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai bao gồm các nội dung: Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và bố trí nguồn ngân sách phù hợp để triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 tại địa phương, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương như: Hội nghị, hội thảo, treo panô, băng rôn, phát tài liệu, tờ rơi với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí tại địa phương và mạng xã hội về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia năm 2024; các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo và địa phương xây dựng. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các hoạt động về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ các nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia được Ban Chỉ đạo cập nhật tại địa chỉ sau: https://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu?usp=sharing 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ()
Các bài khác
    << < 1 2 > >>