menu_open
Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:

Kế hoạch nhằm tuyên truyền để đông đảo quần chúng nhân dân hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; đồng thời, góp phần nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nội dung tuyên truyền sẽ gồm: Tuyên truyền rộng rãi về các sự kiện quan trọng thường kỳ của ASEAN; Tăng cường truyền thông các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN; Truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho Cộng đồng;

Song song đó là truyền thông về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 Trụ cột của Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh: chủ động, tích cực và có trách nhiệm; Cộng đồng Kinh tế: đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi; Cộng đồng Văn hóa - Xã hội: đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau; Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực; Truyền thông về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN từ khi hình thành Cộng đồng; làm rõ ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; tuyên truyền về Bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm;..

Theo đó, sẽ tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường mạng. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn, tọa đàm, triển lãm,… chuyên đề về ASEAN. Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi, video clips, inforgraphic… quảng bá về Cộng đồng ASEAN. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về ASEAN, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như zalo, Facebook, Youtube...) trong việc tuyên truyền về các nội dung ASEAN.

Thời gian thực hiện: từ nay đến hết 2025. Sau năm 2025, trên cơ sở kết quả 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để cập nhật, bổ sung các định hướng, yêu cầu mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các bài khác
    << < 1 2 > >>