menu_open
Ban hành Quyết định về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế
Xem cỡ chữ:

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế.

Theo Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế quy định các hoạt động quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích; quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại Bảo tàng và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Huế được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Danh mục Quần thể Di tích Huế tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này. 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài; các tổ chức Quốc tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có liên quan đến các hoạt động quản lý, nghiên cứu, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế.

Trong Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND nêu rõ nguyên tắc quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Quần thể Di tích Huế bao gồm:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, các quy định pháp luật khác có liên quan và các văn bản quốc tế về bảo vệ Di sản văn hóa thế giới.

2. Đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu giữ gìn tính nguyên vẹn, chân xác và bền vững Quần thể Di tích Huế.

3. Quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Quần thể Di tích Huế phải gắn liền giữa bảo tồn di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu thế giới.

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu thế giới tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.

4. Quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Huế không chỉ bảo tồn mà còn khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhưng không làm tổn hại đến di sản.

Các khu vực bảo quản, tu bổ, phục hồi bao bồm:

a) Khu vực I: Là khu vực di sản thế giới, vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nguyên trạng. Các biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi tác động đến các yếu tố gốc của di tích, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và các yếu tố khác có liên quan nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong khu vực này phải được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai.

b) Khu vực II: Vùng đệm của khu vực di sản thế giới là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I di tích, có tác dụng tạo thêm một lớp bảo vệ cho khu vực I. Khu vực II có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di sản nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của Quần thể Di tích Huế và phải được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai. Giới hạn phạm vi khoanh vùng bảo vệ các khu vực được quy định tại Biên bản khoanh vùng bảo vệ; Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quy hoạch chi tiết trong đó có khu vực di sản thế giới và các văn bản quy phạm liên quan.

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND nêu rõ công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Huế:

1. Giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích. 

2. Mọi hoạt động của công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Huế phải được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích. 

3. Tuân thủ hồ sơ thiết kế tu bổ di tích đã phê duyệt, các quy định về quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng thi công, an toàn lao động, an toàn cháy nổ, các quy định pháp luật liên quan.

4. Ưu tiên sử dụng vật liệu, phương pháp thi công truyền thống, chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích, bảo vệ tối đa các cấu kiện trong suốt quá trình thi công tu bổ di tích.

5. Khi có phát sinh, phát hiện tư liệu mới so với hồ sơ thiết kế tu bổ di tích đã được phê duyệt, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát phải kịp thời thông báo cho chủ đầu tư dự án. Trong trường hợp điều chỉnh hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư dự án phải xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế. 

6. Hoạt động thi công tu bổ di tích được thực hiện dưới sự giám sát của tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật; đồng thời có sự giám sát của cộng đồng dân cư nơi có di tích. 

7. Thường xuyên tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân trong suốt quá trình tu bổ di tích.

8. Ghi nhận đầy đủ trong nhật ký công trình và hồ sơ hoàn công mọi hoạt động tu bổ di tích đã thực hiện tại công trường.

9. Bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và gìn giữ tối đa về môi trường cảnh quan di tích và khách tham quan. 

10. Thực hiện lập kế hoạch bảo trì các công trình di tích và thường xuyên kiểm tra, xem xét tình trạng của di tích, kịp thời có phương án đề nghị tu bổ, tôn tạo đối với các hạng mục di tích bị xuống cấp.

Ngoài ra, Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND cũng đã quy định cách thức phối hợp cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác trật tự an toàn, công tác Phòng, chống cháy, nổ, Phòng chống thiên tai... Về phòng tránh tác động của du lịch tới di sản văn hóa phi vật thể và sự biến đổi thành phần của chủ thể/ người thực hành di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Quần thể Di tích Huế, Quyết định cũng nêu rõ: 

1. Quy định về trang phục đối với du khách khi đến tham quan, tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể tại những nơi có yếu tố tâm linh.

2. Các chủ thể/người thực hành di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Quần thể Di tích Huế có trách nhiệm thuyết trình, hướng dẫn đúng nội dung, nguồn gốc, lịch sử của các di sản văn hóa phi vật thể.

3. Các hoạt động trình diễn, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa phi vật thể  phải tôn trọng nguyên tắc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, không vì thương mại hóa mà nói quá, viện dẫn sai sự thật.

Các hoạt động như Hoạt động Quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Huế; Hoatj động kiểm kê, quản lý hiện vật, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia, bảo quản đối với di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia; Hoạt động sưu tầm di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia; Hoạt động trưng bày, triển lãm di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể... đã được nêu rõ trong Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND.

UBND tỉnh giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tham quan du lịch tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Huế. Tổ chức các tuyến tham quan trong di tích để phù hợp với lộ trình thời gian để khách tham quan được hết các điểm di tích, gắn liền với các hoạt động dịch vụ.

UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế.

Toàn văn nội dung Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế được đính kèm chi tiết dưới đây:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế ()
2 Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế ()